ANASAYFA
OKUL MÜDÜRÜMÜZ
ÖĞRETMENLERİMİZ VE ÇALIŞANLARIMIZ
MEZUNLARIMIZ
OKULUMUZUN TARİHÇESİ
EĞİTİM / ÖĞRETİM
ULUSAL SAVAŞTA SAVAŞTEPE
FOTOĞRAF GALERİSİ
MARŞLARIMIZ
ZEYBEKLERİMİZ
İLETİŞİM
TERÖR ŞEHİDİ ÖĞRETMENLERİMİZ

Öğretmen Marşı
Mozart'ın Türk Marşı
Sen Varsın Öğretmenim
Söz ve Müzik: Yücel Elmas
Düzenleme: Yusuf Bişgen
 

  Yeni Sayfa 1

ÖZ TÜRKÇE SÖZLÜK
Derleyen / Tarık KONAL 

A

@ özel a
abes anlamsız
abide anıt
abluka kuşatma 
abone sürdürümcü
acayip şaşırtıcı, şaşılası
aceleci ivecen, evecen
acil geciktirilemez
acizlik güçsüzlük, düşkü
adap kurallar, yol, yordam
adabımuaşeret görgü kuralları, davranış töresi
adaptasyon uyarlama
adapte olmak uyum sağlamak 
adet sayı
âdet görenek, alışkı 
adeta nerdeyse, sanki, sözde, hemen hemen
adi bayağı, sıradan
adil haktanır
adilane hakça, doğrulukla
adli kuvvet yargı gücü
adres bulunak
afaki gereksiz; gelişigüzel
afet yıkım, kıran, ölet
afiş ası
aforoz toplumdışılama
agâh bilgili
agreman uygunluk
agresif saldırgan, girişken
ahali topluluk
ahenk uyum
ahize almaç
ahkâm emir, buyruk; yargılar
ahlak aktöre; töre
aidat ödenti
aidiyet ondanlık, ilişkinlik
aile soyocak
ait ilgili, ilişkin
ajanda andıç, andaç 
ajitasyon kışkırtma
akabinde hemen sonra, ardından
akıbet sonuç, bitim
akıl us, bilinç
akis yankı, tepki
akit sözleşme, bağıt, bağlaşma
akli ussal
aklıselim sağduyu
akreditasyonyetkilendirilmiş
akredite yetkinleştirilmiş 
akreditif güven yazısı 
aksam parçalar
aksan söyleyiş, vurgu
aksesuar donatımlık
aksetme yansıma, yayılma
aksiseda yankı
aksi tesir karşıt etki
aksiyon eylem, edim, devini
aktif etken
aktivasyon etkinleştirme
aktivite etkinlik
aktüel güncül, güncel
akustik işitimsel; yankılanım
alaka ilgi, ilişik, ilinti
alakart seçmeli yemek
alamet belirti, iz
alarm uyarı, uyandırıcı, tetikdur
alaturka doğuluca
alelade olağan, görülegelen
âlem evren; eğlenti; el gün
aleni açık, belli, göz önünde
alet aygıt
alev yalım, yalaz
aleyhtar karşıt görüşlü, karşıtçı
aleyhte söyleme dil uzatma, kötüleme
alfabe abece
âli ulu, yüce
âlicenap iyiliksever, cömert
âlim bilgin 
alternatif dalgalı akım; seçenek
ama ancak
âmâ görmez
amade hazır
amatör özengen 
ambale olmak başı şişmek
ambargo engelti, engelleyim
amblem belirtke, simge, imlem
amenna inandık, öyle olsun
amir buyuran
amiyane sıradan, bayağıca
amme kamu
amortisman aşınım, aşınmalık
amplifikatör yükselteç
an kıpı, sürem
anahtar açkı açar
analitik çözümsel
analiz çözümleme
anane gelenek
anarşi başsızlık, kargaşa
anatomi gövdebilim, içyapı 
anbean gitgide 
anekdot öykücük, öykümce, kısa anlatı
anestezi duyum yitimi, uyuşturma,
duyumsuzlaştırma
angaje olmak bağlantı yapmak
angarya yüklenti
anında sırasında
ani birdenbire
animasyon canlandırma, öykünleme
anket sormaca
anonim ortaklaşa
anons duyuru
anormal olağandışı
ansiklopedi bilgilik
antant anlaşma
antet başlık
antifriz donmaönler
antik eskil
antipati sevimsizlik, iticilik, karşıtduygu
antitez karşısav
antre giriş
antrenman çalışım
antrenör çalıştırıcı
antrepo arakoruncak
antrparantez ayraç içinde, söz arası
aperitif öniçki
apolet omuzluk
ar utanma 
aranje etmek uyarlamak
araz belirti, iz
arazi yerey
ardiye yığımlık
argüman tanıt, kanıt
arıza bozukluk, aksama
ari arınmış
aristokrasi soylular yönetimi
aritmetik sayıbilgisi
arkeoloji kazıbilim
armada donanma
armağan ödül
armatür donatı
armoni uyum
arsız utanmaz
arşiv belgelik
arz sunu; yeryüzü
arz-talep sunu-istem
arzu istek
arzuhal dilekçe
as gözde
asalet soyluluk, aksoy
asamble toplantı, kurul
asansör inerçıkar
asayiş güvenlik
asgari en az, en düşük
asgari müşterek altbileşen
asıl kök, kaynak; gerçek
asır yüzyıl
asi başkaldıran
asil soylu
asimile özümleme, eritme; benzeştirme
aslen kökten, soyca
asli birincil, köklü
aspiratör koku çeker, emeç, emmeç
asri çağdaş, çağcıl
astronomi gökbilim
astronomik kavranamaz, abartık
aşağılık kompleksi altsanma
âşık tutkun
aşikâr apaçık
aşina bildik, tanıdık
aşk sevi
atalet üşengenlik, durgunluk, işlemezlik
ateist tanrıtanımazlık
âtıl boş durur, işsiz
atölye işlik
avans önödeme, önakça
avantaj üstünlük; çıkar, yarar; elverişlilik
averaj ortalama; sayı farkı
avukat savunman
ayan beyan apaçık, açık seçik
ayıp utanç verici
ayin tapım, tapınma 
aynen olduğu gibi, tıpatıp
aynı tıpkısı, özdeş
aza üye
azami en çok, en yüksek 
azim direnç, istenç; kesin karar

B
badire sıkıntı, darboğaz
bagaj taşıncak, yolcu yükü
bahane nedensi, sözde neden
bahar ilkyaz
bahis mevzusu söz konusu
bahsetme söz etme, değinme
baht yazgı
bahtiyar mutlu
bahtlı akyazılı
bahtsız karayazılı
bakir eldeğmemiş
bakiye geri kalan, kalanca
balans denge
bandrol denetim pulu, vergilendi
banliyö dolay, yörekent
banyo yunak
baraj büvet; engel
bariyer yol korumalığı, engel, önleç
bariz açık, belirgin
basiret uzgörü, seziş
basit sıradan, kolay; yalın
baskül ağırtartaç
batıl gerçek karşıtı, boş
batıl itikat boşinanış
bazen arasıra, kimileyin
bazı kimi
bedbaht mutsuz
beddua ilenç
beddua etme ilenme
bedel karşılık, tutar
bedeni tensel
bedhah kötücül
bekap yedekleme
bekâr evlenmemiş
bekâret erdenlik
bekgraund artalan, artyetişim
belediye yerel yönetim
belki umulur
bent küçük büğet; yasa altbölümü
beraat benzerlerinden üstün 
berabere başa baş
beraet ilişiksiz çıkma, aklanma
berat san belgesi
bereket bolluk, ürek, artağanlık
berrak duru
bertaraf etmek gidermek, ortadan kaldırmak
beste ezgi
beyan bildirim, diyev
beyanat demeç
beyanname bildiri, bildirge
beyhude boşuna, boşyere
beynelmilel uluslararası 
biat etmek koşulsuz boyun eğiş
biblo süslük
biçare umarsız
bila -sız
bilahare sonradan
bilakis tam eksine, tersine
bilanço dengelem
bilbord duyuru tahtası, duyuraç
bilhassa hele, özellikle, öncelikle
bilmukabele ben de, karşılık olarak
bilumum hepsi, toptan; hep, bütün
binaen dayanılarak, -den dolayı
binaenaleyh bu yüzden, bundan ötürü
bitap bitkin, argın
bitaraf yansız, çekimser
biyografi yaşamöyküsü, özgeçmiş
bizzat özkendisi
bloke bekletileme
blöf ürkütüm, ürkütmece
bonkör eliaçık
bono ödencek
bonservis iyi çalıştı belgesi
boykot direniş
branç kuşluk yemeği
branş dal, kol, bölüm
brifing özetlem, bilgilendirme
brüt kesintisiz 
bu cihetle bu nedenle
bu suretle böylece, böylelikle 
buldozer yoldüzler
bulüğ ergenlik
burjuva kentsoylu
burs öğrenimlik
buse öpme, öpücük
butlan geçersizlik
bütçe geçinge

C
cadde anayol
cahil bilisiz; okumamış, görgüsüz
caiz olabilir, uygun
camia topluluk
canhıraş yürek parçalayıcı
cani kıyıcı
cari yürürlükte olan
cazibe çekicilik, albeni
cebren güç kullanarak
cefa üzgü
cehalet bilmezlik
celp getirtme, çağırma
celpname geldiri, çağırma belgesi
celse oturum
cemaat dinsel topluluk
cemiyet toplum; kurum, dernek
cendere baskı
cengâver savaşcı
cenin dölüt, döl
center merkez
centilmen görgülü
cephe önyüz; savaş bölgesi
cereyan akım, akıntı
cereyan etmek olagelmek
cerrah yarman
cesaret yüreklilik
cesur gözüpek, yürekli
cet ata
cetvel çizelge
cevap yanıt 
cevval kıpırdak, devingen
cezaevi tutukevi, suçlularevi
cezbetme çekme, etkileme
cidden gerçekten
ciddi ağırbaşlı
ciddiye alma gerçek sanma, inanma
cihan evren
cihat din uğruna savaşma
cihaz aygıt
cimri elisıkı
cinayet öldürü, cana kıyma
cinnet çılgınlık
cins eşey; soy; çeşit
ciro çevirim, aktarım
civar yöre, dolay, çevre
cömert eliaçık
cümle tümce; tüm
cüretkâr atak; kendini bilmez
cürmü meşhut suçüstü
cürüm suç
cüzi pek az

Ç
çare çözge, umar
çaresiz umarsız, onulmaz
çek ödene
çek etmek yoklamak, denetimlemek
çember döngü
çerçeve kapsamca
çeşni tadım
çet söyleşi, gevezelik
çeync akça alım-satımı
çini sırlıtaş

D
dahi bile
dahili nizamname içtüzük
dâhi üstüninsan
dahil iç, içeri, içerde, içinde
daima sürekli, sürgit
dair değgin, ilişkin
dalalet sapınç, sapkınlık
damping düşürüm
darp çarpma, vurma
davet çağrı
davetiye çağrılık
dedektör arayıcı, bulucu aygıt
defa kez
defans savunma
defetme savma, savuşturma
defile giysi (giyim) gösterisi
defin gömülme
define gömü
deforme değişme, bozulma
dehşet yılgı
dejenere yozlaşma, bozulma, çığrından çıkma
deklarasyon açıklama, bildiri
dekont akça belgesi
delalet aracılık, yol gösterme
delil kılavuz; kanıt, tutamak
demagog söz ebesi
demagoji halkavcılığı 
demoralize içgücü yitikliği
demokrasi halkerki
denli kadar
depar çıkış
departman bölüm
depo koruncak
depozito ilkakça, önödence
depresyon çöküntü
ders öğrence
dert tasa, kaygı
despot buyurgan 
destan koçaklama
deşifre gizi çözülmüş
detay ayrıntı
deterjan arıtıcı
detone aykırı düşme
deva umar
devalüasyon değer düşürümü
devamı süreği
devriye gezge
dezavantaj yarar yitirimi; elverişsizlik
didaktik öğretici
diğer öteki, başka, öbürü
dijital sayısal
dikkat özeni, özen
diksiyon söyleyiş biçimi, demece, söylem
diktatör zorba, buyurgan
dimağ beyin
dinamik devingen, devimsel
dinamizm çalışma gücü
dipfriz donduraç
diploma bitirdi belgesi
dirayet başarıcılık, beceriklilik
direkt dolaysız
direktif buyruk
direktör yönetici, yönetmen
disiplin düzenbağı, düzence
diskalifiye yarışdışı
distribütör dağıtımcı
diyagram çizenek, çizge
diyalekt lehçe
diyalektik eytişim, eytişimsel
diyalog söyleşme, söyleşim
diyapozitif yansı
diyet besidüzen, besibilim; karşılık
dizayn tasarım, tasarçizim 
doktor canbakan, sağın
doktrin öğreti
doküman belge
dolayısıyla bundan ötürü
dominant baskın, başat
drahoma oğlanbaşlığı
dram üzgü, üzünç
dramatik üzgüsel
dua yakarı, yakarma, yakarış
duayen deneyimli, yaşlı öncü
dublaj seslendirme
dükkân satış yeri
dünya acun, yeryuvar
dürbün uzakgörür
düstur ilke, genel kural
düşman yağı

E
ebat boyut
ebedi sonsuz, sonrasız, ölümsüz
ebediyet ölümsüzlük
ebediyen sonsuza değin
ebeveyn ana ile baba
ecdat atalar
eda yerine getirme; biçem
edebiyat yazın, akyazın, aryazın
edilgin etkisiz, devinimsiz
editör yayımcı
efekt sesleme, ses sandırma
efkâr fikirler; tasa, kaygı
efor özgüç, çaba
efsane söylence
egale rekor eşitleme
ego benlik
egzersiz alıştırma
egzotik özgünel
ehemmiyet önem
ehliyet yeterlik
ekol çığır
ekoloji çevrebilim
ekonomi tutumbilim, varlıkbilim
ekran görüntülük, akcam
ekspertiz bilirkişi
ekstre hesap özeti
ekstrem aşırı, uç
elbet eninde sonunda
elbette kuşkusuz, eninde sonunda
elbise giysiler
elem kaygı
elim acınacak
elit seçkin
elveda esen kalın
elzem çok gerekli
e-mail elektronik posta, ileti, el-mek
emanet korumaya bırakılan
emare belirti, iz
emir buyruk
emlak taşınmazmallar
empati duygudaşlık
emperyalist yayılmacı, sömürgeci
empoze etme dayatma
emrivaki olup bitti
emsal benzerler
endeks dizin
endeksleme ilişkilendirme
endişe tasa, kaygı, kuşku
endoskopi içgürüm, içgörü
endüstri işleyim
enkaz yıkıntı
enstrümental çalgısal 
entelektüel aydın
enteresan ilginç
entrika düzence, dolantı
envanter döküm, sayım
epik yiğitsel 
erbap bilgiç
erkân ileri gelenler; kurallar
erkondişın (air condition)ısıdengeler
ergonomi işbilimi
ergonomik işe uygun
erotik sevisel
erozyon aşınma, toprak yitimi
esaret boyunduruk, tutsaklık
esasen doğrusu
eser yapıt, yaratı
esir tutsak
eskiz taslak
eskort koruma aracı
esrar giz, gizem
estağfurullah bir şey değil 
estetik güzelduyu
eşantiyon örneklik
eşkâl biçim, kılık, görünüş, tanım
etik töre bilimi, törel, aktöresel
etiket ederce
etken etki, etmen, neden
etkin devinimli, işleyen
etnik budunsal
etüt ön çalışma
evham kuruntu, sanı
evvela ilkönce, başlangıçta
evvelce önceleri
evveliyat öncesi
ezeli öncesiz
ezkaza bilmeyerek

F
faaliyet çalışma, etkinlik, edim 
fahri karşılıksız
fahiş aşırı, ölçüdışı
fail yapan, eden, edimci
faiz ürem
fakat yalnız, ancak
fakir yoksul
faktör etken
fanatik bağnaz
fani kalımsız, ölümlü
fantezi düşlem, düşsü
faks belgegeçer
faraza diyelim ki, sözgelimi
fark ayırtı, başkalık
fark etmek ayrımsamak
farkına varılma ayrımsanma
farz etme varsayma
fatura satımca
faul kuraldışı
fay kırık
fayans sırlıtaş
fayda yarar
fazilet erdem
feda gözden çıkarma
fedai gönüllü
fedakâr esirgemez, özverili
fedakârlık özveri
federasyon üstbirlik
fenomen olay, görüngü
feragat elçekme, özgeçi, vazgeçme
ferah iç açıcı
fert birey
feribot taşıt gemisi
fesat bozut, bozguncu
fest-fud (fast-food) ivedi yemek, ayaküstü
feveran coşma, kabarma
fevkalade olağanüstü
fezleke sorgu özeti
fıkra bölümcük; öykücük, güldüşün
fırka tümen
fidye kurtulmalık
fihrist dizin
fiil edim, eylem, yüklem
fikir düşün, düşünü
fikri düşünsel
fikri sabit saplantı
fiks menü tek liste
final bitiş, bitim, sonlama
finanse etmek akçalamak
finiş varış, bitiş
firari kaçak, kaçkın
fire eksinti
fiş girgi
fitne arabozma
fiyat eder
fiyasko başarısızlıkla sonuçlanan
fizibilite uygulanabilirlik, yapılabilirlik
flaş gözalıcı
flaş disk çubuk bellek, belgetaşır 
flora bitey, bitki varlığı
flört aşk ilişkisi, duygusal ilişki
flu bulanık
fobi korku, korkuntu
folklor halkbilim, halkoyunu; halk yaratması
fon kaynak; arka yüz
fonksiyon işlev
formalite gerekli işlem
formasyon biçimlenme eğitimi, yetişim, biçimleyim
forum toplu tartışma
fotokopi izçekim, tıpkıçekim
fragman tanıtı
frapan göze çarpan
fraksiyon bölüngü
fren durduraç
frenlemek gemvurmak
frişop gümrüksüz satış yeri
fundamentalist köktendinci
futbol ayaktopu
fuzuli gereksiz
fütursuz korkusuz, umursamaz

G 
gaddar acımasız
gafil aymaz
gaflet boş bulunma, dalgı, aymazlık
gaile sıkıntı, kaygı
gaip kayıp, yok olmuş
gala ilk gösterim, öngösterim
galat büyük yanlış
galaksi gökada
galeri sergievi
galeyan coşma, kaynama
galiba belki, görünüşe göre
galibiyet yengi
gam tasa, kaygı
gani varsıl
ganimet emeksiz kazanç
garabet tuhaflık, şaşırtıcılık
garaj taşıtlık
garanti güvence
garaz / garez gizli düşmanlık, kötü istek
gardırop giysilik
garipseme yadırgama
garnitür yanlık, bezenti
gasp kapma, zorla alma
gaye erek
gayret çaba
gayrı ihtiyari elimde olmadan, istemeyerek
gayrimenkul taşınmazmal
gayri safi hasılat tümgelir
gaza din uğruna savaş
gazap öfke
genelde çoğunca
genetik kalıtımsal, soyaçekim
gıda besin
gıpta imrenme, imrenti
gıyap yokluk, yitiklik
gıybet çekiştirme
girdap burgaç
global küresel, bütünsel
grafik çizge
gramer dilbilgisi
grev işbırakımı
gril ızgara
grup öbek, küme
gurbet yadel
gurbetçi elgin
gurme tatbilir
gurur övünç
güruh kalabalık
güya sanki, sözde
güz sonbahar
güzergâh uğrak, geçek, geçiyolu
güzide seçkin

H
haber duyum, duyut
haberci ulak
haberleşme iletişim
habis kötücü
hacet gereksinim, gerekli
hacim oylum
haciz elkoyma 
hafıza anımsama yetisi, bellek
hafriyat kazı
haiz sahip, taşıyan
hak adalet, doğruluk; pay
hakaret küçük düşürme, aşağılama
hakikat gerçek
hâkim egemen, üstün; yüksek; yaygın; yargıç
hakimiyet üstünlük, egemenlik
hal toptan gıda satış merkezi 
hâl durum, bulunuş
hâlâ şimdiye dek, bugün de, şimdi bile
halaskâr kurtarıcı
halbuki meğer, oysa 
halef yerine geçen, ardıl
halel bozma, sarsma, gölge düşürme
hâlen şimdi, şimdilik
halis katışıksız
halüsinasyon varsanı, sanrı
hamam yunak
hami koruyan, gözeten
hamile gebe
hamiyet iyilikseverlik
hamle saldırı, atılış
handikap engel, elverişsiz durum
hanedan soy
harabe ören, yıkı, yıkıntı
harekât eylemce
hareket devim, devinim
harf yazaç, imce
hariç dışarı, dışta 
harika olağanüstü
haris açgözlü
has arı; özgü
haset kıskançlık, çekemezlik
hasıl oluşan, türeyen
hasılat kazanç; verim; ürün
hasılı kısacası
hasım düşman, karşı taraf
hasret özlem
hassas duygulu, duyarlı
hasta sayrı
haşmet yücelik, görkem
hata yanlış, yanılgı
hatıra anı, andaç
hatıra defteri günce
hatırlama ansıma, anımsama
hatırşinas gönülalıcı, saygılı
hatip söylevci
hatta üstelik, bile, dahası, öyle ki
havale etmek göçermek
havali yöre, çevre
hayâ utanma
hayal düş, sanı
hayal meyal belli belirsiz 
hayali imgesel, düşsel
hayat yaşam, dirim
hayati yaşamsal
hayıflanma acınma, yerinme
hayli oldukça, epey
hayran tutkun
hayret şaşkı
hazan sonyaz, güz
hazım sindirme
hazin dokunaklı, acıklı
hazine gömü
hece seslem
hedef erek, amaç
hekim sağın
helezon sarmal
helikopter dönerkanat
hem de üstelik
hemcins türdeş
hemen duraksamadan
hemfikir oydaş, düşündeş
hemşeri ildeş, kentteş
hemzemin düzeydeş
hentbol eltopu
henüz ancak, daha, şimdiye dek
hercai gelgeç
herze boşsöz
heterojen ayrışık
heves özenti
heyelan toprak kayması, göçü
heyet kurul
heyhat yitiğe yazıklanma
heykel yontu
hezeyan saçma sapan konuşma; sayıklama
hezimet bozgun
hırs doymazlık, açgözlülük
hışım öfke
hicap utanç
hiciv yergi, taşlama
hicran ayrılık, unutulmaz acı
hijyenik sağlıksal
hikâye öykü
hile aldatı, aldaç
himaye gözetim
hipotez varsayım
his duygu, sezgi
hisse pay
hissedar paydaş, bölüşümcü
hissetme sezinleme, duyumsama
hissi duygusal
hissikablelvuku önsezi
hit önde, ünlenmiş
hitap seslenme, eyitiş, eyitme
hiyerarşi sıradüzen
hizip bölek
hobi dinlendirici uğraş, düşkü
holigan karmaşacı
homojen bağdaşık, benzeşik, türdeş
hoparlör sesyayar, sesyükseltici
hukuk tüze
hummalı yoğun
hunhar kan dökücü
hurafe boşinan, boşinanç
hurşit güneş
husumet karşıtlık, düşmanlık
husus konu
hususiyet özellik
huy alışkı
huzur erinç, dirlik
hücre göze
hükmi şahıs tüzelkişi
hükümsüz geçersiz
hülasa kısaca, özetleme
hümanist insancıl
hüner beceri
hür özgür
hüsran düşyıkımı
hüzün üzgü

I
ırk anasoy
ırkçılık soyculuk
ırkiyat budunbilim
ıslah düzeltme
ıslahevi eğitme yurdu
ısrar etme üsteleme
ıtır güzel koku

İ
iade geri gönderme 
ibadet tapınma, tapım
ibare sözce, deyiş
ibraz gösterme
ibret öğrenek
ibret alma örnek alma
icap gereklik
icat buluş, türeti
icazet bitirdi belgesi, izin, onay
icmal genel toplam
icra edim
içtihat anlayış, görüş
içtima toplanma, kavuşum
idame sürdürme
idareyi maslahat geçiştirme, oluruna bağlama
idari yönetsel
iddia sav
iddianame savca
ideoloji öğreti, düşüngü
idman alıştırma
idol tapınca
idrak algı, alımlama
ifa ödeme, yerine getirme
ifade anlatım, anlatış, söylem
iflah olma onma, kurtulma
iflas tükenme, batkı
ifşa açığa vurma, dile verme
iftihar övünç, kıvanç
iftira karaçalma, karalama
iğfal kandırma, kandırılma
ihale eksiltme
ihanet aldatma
ihbar bildirme
ihbarname bildirim
ihlal çiğnem
ihmal boşlama, savsaklama
ihracat dışsatım
ihtar uyarı
ihtilaf anlaşmazlık, uyuşmazlık
ihtimal olabilirlik, olasılık
ihtimam özen gösterme
ihtiras tutku, gözüdoymazlık
ihtişam görkem, gözalıcılık
ihtiva içerme, kapsama
ihtiyaç gereksinim, gerekseme
ihtiyari isteğe bağlı
ihtiyat yedek; sakınma
ihya canlandırma, diriltme; mutlu kılma
ikame yerine koyma 
ikametgâh yerleşim yeri, konut
ikametgâh ilmühaberioturma belgesi
ikaz uyarı
ikmal bütünleme, tümleme
ikna inandırma
ikon simge
ikrar kabul etme
iktidar yönetim erki
iktisat tutumbilim
ilahi tanrısal, tapuğ
ilahiyat tanrıbilim
ilam yargı bildirisi
ilan duyuru
ilelebet sonsuza dek, sürgit
ilhak katma
ilham esin, esinlenme, içe doğma
ilkbahar ilkyaz
illegal yasadışı
illüzyon yanılsama
illüzyonist gözbağcı
ilmühaber durum belgesi
iltica sığınma
iltihak katılma
iltimas kayırma
ima anıştırma, sezdirme, dokundurma
imaj imge
imalat  yapım
imalı üstü örtülü
iman inanç
imkân olanak
imla yazım
imtihan sınav
imtina çekinme, kaçınma
imtiyaz ayrıcalık
import dışalım
inat direni, direnim
inatçı direngen
indeks dizin
infaz yerine getirme, yürütüm
infial gücenme, içerleme
inisiyatif öngüdü, öncelik, öncecilik; üstünlük
inkâr yadsıma, yoksama
inkılap devrim
inovasyon yenilikçilik, yenileşim
input girdi
insani insancıl
inşallah tanrı dilerse
integral tümlev
internet bilgisunar, genel ağ
interaktif etkileşimsel
intiba izlenim
intibak uyum, uyum sağlama
intifa yararlanma
intihar özkıyım, kendini öldürme
intikal kavrama; geçme, göçme
intikam öç
intizam düzgünlük
inziva yalnızlık
ipnoz uyutum
ipotek tutu
iptal yürürlükten kaldırma
iptidai ilkel
irade istenç
irat gelir
irfan bilme, uzsezi
ironi alaysama, alaysılama, gülünçleme
irsaliye gönderme belgesi
irsi kalıtsal
irsiyet soyaçekim, kalıtım
irtibat bağlantı
irtica gericilik, gerilik
irticalen doğaçlama, doğaçtan
irtifa yükselti
isabet  yerindelik
isim ad
iskân yerleşme, yurtlandırma
iskonto indirim
ispat tanıt, tanıtlama, kanıtlama
israf tutumsuzluk, savurganlık
istatistik sayılama, sayımsal
istiare eğretileme
istida dilekçe
istidat yetenek
istif düzgün yığın
istifa çekilme
istifade yararlanma
istihdam işlendirme
istihkak hakediş 
istihkâm sağlamlık
istikamet yön
istikbal gelecek
istiklal bağımsızlık
istikrar sürerge, düzen dengesi, değişmezlik
istila yayılma
istimlak kamulaştırma
istinat dayanma 
istismar kötüye kullanma, sömürme
istisna aykırılık, ayrınca
istisnai ayrıksı, kuraldışı
istişare danışma
işaret im, imlem, iz, belirti
işgal oyalama; elegeçirme
işkence kıyınç, yıldırı
iştirak ortak olma
itaat boyun eğme
itaatsiz sözdinlemez 
itfaiye söndürücü
ithaf armağan ediş, sunu 
ithalat dışalım
itham suçlama
itibar saygınlık
itikat inanç
itilaf uyuşmazlık
itina özen
itiraz karşıdurma
ittifak oybirliği, uyuşma; bağlaşma
izafi bağıl, göreli, görece
izaleişüyu ortaklığı bozma 
izan kavrayış, anlayış
izbe sapa
izdiham insan yığılması
izdivaç evlenme
izolasyon yalıtım
izolebant yalıtım sargısı
izzetinefis özsaygı, onur

J
jakoben tepeden inmeci
jenerasyon soy, soydanlık, soykuşak
jenerik tanıtımlık
jeoloji yerbilim
jest anlamlı davranış
jet-ski su kızağı
jogging koşu
jurnal giziletim
jübile kutlama töreni, onur töreni
jüpon içetek
jüri seçiciler kurulu

K
kaale almak önem vermek, önemsemek
kaale almamak sözünü etmemek
kabul etme onaylama
kabil beklenir, olabilir, olası
kabiliyet yetenek
kabir gömüt
kablelvuku olmadan önce
kabotaj deniz işletmesi
kâbus karabasan
kabza tutak
kadar değin, dek, ölçüde
kadastro yeryazım
kadavra ölük
kader alınyazısı, yazgı 
kadim eski, çoktanki
kadir gücü yeter; değer; saygınlık
kadirşinas değerbilir
kâfi yeterli
kafiye uyak
kahır üzüntü, ezginlik
kâh kimi
kâhin bilici
kahraman yiğit
kaide kural; taban
kâinat evren, acun
kalbi içten
kale kurgan
kalibrasyon ölçümleme
kalibre çapölçüsü
kalifikasyon ustalık kazanma, niteliklilik
kalifiye nitelikli
kalite nitelik
kalorifer ısıveren, ısıtaç
kalp yürek, gönül
kambiyo değiştirim
kamp dinlenek
kampüs yerleşke
kamuflaj gizleme
kanaat kanı
kanaatkâr yetingen
kanalizasyon pis su yolu
kani olmak inanmak
kaparo önakça, güvenmelik
kapasite sığa
kapital anamal
kapitülasyon ayrıcalık
kapris özenç
kâr artınç
karakter ıra, özyapı 
karakteristik özgül; belirtici nitelik
kargo yük, yüktaşır
karikatür alaysı çizi, düşünçizi
karikatürize gülünçleştirme
karine ipucu
kariyer uzmanlaşma
karizma büyüleyim
karizmatik büyüleyici
kartvizit tanıtmalık 
kasıt amaç, erek
kasko taşıt koruncası
kasten isteyerek
kâşif bulam
katil öldüren, öldürme 
kâtip yazman
katliam toplu öldürüm, kırım, kıyım
katot eksi uç
kavim budun, ulus
kavis yay, eğmeç
kayıp yitik
kayyum temsilci, yönetici
keder üzünç
kefalet yükümleme
kefil yükümcü
kehanet önbili
kelime sözcük
kemer belbağı
kere kez
keşişleme akçayel
keşke ne olurdu
keşmekeş karışıklık
ketum ağzısıkı
keyfi isteğe bağlı
keyif tat, sevini
keza yine, öyle, bunun gibi
kırtasiye yazı gereçleri
kısas dişediş
kıssa öğütlük, öğütçe
kıstas ölçüt
kıta anakara
kıyafet giysi
kıyaslama tasımlama, örnekseme
kıymet hükmü değer yargısı
kibir büyüklenme
kifayet yeterlik
kinaye imleme, değinmece, dokundurma; kınama
kinetik devinimsel
kisve giyim, kılık; görüntüsü altında
kitabe yazıt
kitap okunca
klan sop
klas bölüt
klavye tuşluk
kliklemek tıklamak
klima ısıdüzenleyici
klişe kalıplaşmış
kokteyl içkili toplantı
kolaj kesyap
kolektif işbirlikli, imeceli
koloni sömürge
kolonlama özdeşleme
komandit karma sorumlu
kombine birleşik
komedi güldürü
komik gülünç
komisyon yüzdelik; yarkurul
komite kurul
kompleks karmaşık; altsanma
komplike karmaşık, dolaşık
komplikasyon istenmeyen durum
kompliman okşam
komplo gizdüzen
kompozisyon düzenleyim
kompozitör besteci
komprador işbirlikçi
kompütür bilgisayar
komünikasyon iletişim
kondisyon erk; tümdurum
konfeksiyon giysi yapımı
konfigürasyon yapılandırma
konfirmasyon doğrulama, geçerleme
konfor gönence
kongre kurultay
konjonktür topludurum
konkordato batış anlaşması
konsantrasyon dikkat toplaşımı
konsept kavram
konsensüs uzlaşım, anlaşım
konser dinleti 
konserve saklanca
konsolidasyon pekiştirme
konsorsiyum uluslararası ortaklık
konstrüksiyon yapım, yapı
konsültasyon görüş alışverişi
konşimento alındı belgesi
kontenjan önceden saptanmış pay oranı, saptanca
konteynır kutuyük
kontrast karşıtlık
kontrat sözleşme
kontrolör denetçi
konvansiyon anlaşma
koordinasyon eşgüdüm
kopya eşlem, eşiz
koridor geçenek
korkunç yılınç
korse sargaç
kortej tören alayı
kostüm giysi
kota sınırsayı
kozmonot uzayadamı
kozmopolit evrendeş
kozmos evren
kör görmez
kötü talih karayazı
kramp kasınç, kasılma
kravat boyunbağı
kreasyon yaratı
kredi ödenç, güven
kredibilite güvenilirlik
kriminoloji suçbilim
kriter ölçüt
kritik eleştiri, sorul 
kriz bunalım
kroki taslak
kromozom soyaktaran
kronik süreğen
kronoloji süredizin
kros kır koşusu
kulvar izleç, yürüyüş yolu
kura ad çekme
kurs özel öğrenim, alışım
kursiyer alışman
kurye özelulak
kuvvet güç
küfür sövme, sövgü
külliyetli çokça
kültür ekin, özekin
kümülatif katlanmış, yığışımlı
küstah kendini bilmez
kütüphane okuncalık

L
laboratuvar deneylik
laptop dizüstü bilgisayar
laf söz
lafügüzaf boşsözler
lağvetme kaldırma, dağıtma, geçersiz kılma 
lahit gömüt
lakayt ilgisiz, kayıtsız, aldırmaz
lakırdı söz
lakin ama, ancak, şu var ki
lal dilsiz
lâl bir tür süs taşı
lalettayin gelişigüzel, özensiz
lanse etmek tanıtmak
larenjit boğaz yangısı
latife şaka
laubali yılışık, senlibenli; kayıtsız
lavabo elyunağı
layık yakışan, yaraşık
lazım gerek, gerekli
lebiderya deniz kıyısı
legal yasal
lehine yana, yararına
levazım gereçler
levha tanıtaç
lezzet tat
link bağlantı, ilişim
lirik içsel, duyusal
lisan dil
lisans yetki belgesi
liste dizelge 
literatür yazınca
liyakat yararlık, yaraşırlık
lizing kiralama
lobi giriş, beklenek; etki küme’si
lodos karayel
logo simgeyazı, belirtke
lojistik donanım
lojman görevli konutu
lokal yerel
lokanta aşevi
lokavt işkapatımı
lügat sözlük
lüzum gerek, gereksinim

M
maalesef üzülerek söylüyorum, ne yazık ki
mamafih bununla birlikte, yine de, böyle iken 
macera serüven
meçhul bilinmedik, bilinmez
madde özdek
maddi nesnel
mafsal eklem, oynakyeri
mağdur haksızlığa uğramış, kıygın
mağlup yenik
mağrur kendini beğenmiş, kibirli
mahalli yerel
mahcup sıkılgan, utangaç
mahdut sınırlı, dar; birkaç
mahfuz gizlenmiş, korunmuş
mahiyet içyüz, nelik, nitelik
mahkeme yargılık, yargıevi
mahkûm yargın, yargılı
mahluk yaratık
mahpus tutuklanmış
mahrem gizli, içrek, saklı
mahrum yoksun
mahsuben yerine sayarak
mahsul ürün
mahsur kuşatılmış
mahsus özgü; bile bile
mahvetme yok etme
mahzun tasalı, kaygılı
mahzur sakınca, çekince, engel
maişet geçim
maiyetinde yanında
makam orun
makara sarımlık
makber gömüt
makbul beğenilen, geçerli, uygun
makbuz alındı
maket küçültü
maksat amaç, erek
maksimum doruk, en üst, son sınır
maktul öldürülen kişi
makul anlayışlı, usa uygun
makûs ters, uğursuz
mal olan elde edilen
mali akçalı
malik iye
maliyet eder
malul sakat
malum bilinen, belli
malumat bilgi
malzeme gereç
mamafih yine de, böyle iken
mamul işlenmiş
mamur bayındır
mana anlam 
manevi öznel, tinsel, içsel, içlek
maneviyat yürekgücü
mani engel olan
manidar anlamlı
manifesto bildiri
manipülasyon güdümleme, düzenci yönlendirme
manivela kaldıraç
mansiyon övgüdeğerlik ödülü, özendirme ödülü
manşet üst başlık, kolluk
mantık sözge
mantıklı usa yatkın, ussal
manzara görünü, görünüş
manzume uyaklı söz; sıra, dizi
maraz sayrılık
maraton en uzun koşu
marifet beceri
marjinal sıradışı, uçta
marka belik
markaj tutma
market satım yeri
marketing pazarlama
marmelat ezme
maruz kalmak hedef olmak, karşılaşmak
maruzat sunuş, diyecek
masaj ovma
mask yüzkalıbı
maske örteç
maskot uğurluk
masör ovucu
masraf gider
mastar eylemlik
masum suçsuz
mat donuk
matbaa basımevi
matbu basılı
matbuat basın
matem yas
matematik sayıbilim
materyal gereç
materyalist özdekçi
matine gündüzlük
matkap delgi
mayın patlatkı
mayo denizlik
mazbata tutanak
mazbut derli toplu
mazeret engel, engellik
mazhar erişmiş, erişen
mazi geçmiş an
mazlum uysal
mazur özürlü
meal anlam, kavram
meblağ tutar
mecal güç
mecaz değişmece
mecbur zorlanmış
mecnun tutkun, çılgın
mecra akak, su yolu
meczup sapık
meçhul bilinmeyen, belirsiz
med çekme
medarı iftihar övünç nedeni, övünce
meddah övücü
madem ki değil mi ki
medeni uygar
medet yardım
meditasyon derin düşünme, dalınç
medya iletişim araçları
mefhum kavram
mefruşat döşemelikler
meftun vurgun, tutkun
megaloman büyüklük delisi
megapol devkent
meğer oysa
mehil süre tanıma, erteleme, önel
mekân durulan oturulan yer, uzam, yerlek 
mekanik devinimbilim
mekanizma düzenek 
mektup beti, betik, yazınca
melankoli karakaygı
melankolik içe kapanık
melek gökçe
meleke yeti, yatkınlık
melez katışık
melodi ezgi
melül usanmış, bezgin
memnu yasak
memnun gönenmiş
memorandum diplomatik nota 
memori bellek
memur işyar
men yasaklama, önleme
mendirek dalgakıran 
menfaat çıkar
menfez ağız
menfi olumsuz
menfur iğrenç
mengene sıkmaç
menkul taşınır
mensup bağıntılı, ilintili
menşe kök, köken
menzil erim
mera otlak
meram istek, erek
merasim tören
merci başvurağı
merhale aşama
merhamet acıma
meridyen boylam
mersiye ağıt
mesafe uzaklık
mesai çalışma
mesaj ileti, söylem, gönderi
mesela örneğin, sözgelimi
mesele sorun, konu
mesire gezinti yeri
mesken konut, oturulan yapı
meskûn yerleşilmiş 
meslek geçimyolu, uğraşdalı
meslektaş uğraştaş
mesnet dayanak
mest esrik
mesul sorumlu
meşgale işgüç, uğraş
meşgul dalgın; uğraşan
meşguliyet uğraşı
meşhur ünlü, angın
meşru yasaya uygun
meşrubat içecekler
meşum uğursuz
met kabarma
metafizik doğaötesi
metamorfoz başkalaşma
metanet dayanca
metcezir gelgit
meteor göktaşı
methiye övgü, güzelleme
metin yazı parçası, örü (ed); dayanıklı
metodoloji yöntembilim
metro yeraltı ulaşımı, alttaşıt
mevcut eldeki
mevcudiyet varlık, varoluş
mevduat yatırım
mevhum kavram; sanal
mevki yer, konum
mevkuf tutuk, tutuklu
mevsim sürem
mevta ölüler
mevzu konu, bağlam
mevzuat kurallar
mevzubahis söz konusu
mey içki
mezar gömüt, sin
mezat açık artırma
mezbaha kesim yeri
mezbele çöplük
meziyet üstün nicelik, nitelik
mezkûr adıgeçen
mezra tarla
mezun bitirmiş; yetkili
miat kullanım süresi
mısra dizek, dize
mihenk denektaşı
mihman konuk
mihrak odak
mikro minil
mikrofon sesalır
mikser çırpıcı
milenyum binyıl 
militarizm orduculuk
millet din, mezhep
milletvekili saylav
mimik kımıltı
minimum en düşük, altsınır, en az
minnet iyilik borcu
miralay albay
miras kalıt
misafir konuk
misak sözleşme, antlaşma
misal örnek, sözgeliş
mistik gizemli
misyon özgörev, erek
miting açık hava toplantısı
mizaç özyapı
mizah gülmece, alaysılama
mizahi alaysı
mizansen oyun düzeni
moda izlenti
model örüntü
modem çevirge
modern çağcıl
modernizasyon yenileşme, çağcıllaşma
modül bölüt
modülasyon geçiş, değişme
mola dinek, dinlenim
molekül özdecik
monarşi tekerklik
monitör görüntülük, gösterici
monogami tekeşlilik
monolog tekli konuşma
monoton tekdüze
montaj kurma, kurgu
moral yürek gücü, içgücü
moratoryum borç erteleme
morg ölüklük
mortgeyç evedindirme
mostralık göstermelik
motif örge
motiv güdü
motivasyon isteklendirme
mönü yemek dizelgesi
muaccel ivedi
muadil eşdeğer, denkteş
muaf bağışık
muafiyet bağışıklık
mualla yüce
muallak asılı, boşta
muallim öğretmen, öğreten, eğiten
muamelat işlemler
muamele işlem, davranış
muamma bilmece, gizlence
muasır aynı yüzyılda, çağdaş
muaşeret görgü
muayene yoklama, sınama
muazzam ulu
muazzez saygıdeğer
mucibince gereğince
mucip sebep gerekçe
mucit türetmen, bulan, buluşçu
mucize tansık, olağandışı
mudi yatırımcı
muğlak anlaşılmaz
muhabbet dostça söyleşme
muhabere yazışma, haberleşme
muhabir bildirmen
muhacir göçmen
muhafazakâr eskiye bağlı, tutucu
muhafız kolcu
muhakeme uslamlama, usavurma
muhakeme etme yargılama
muhalefet karşıtçılık
muhalif karşıcıl
muharebe savaşma
muhasara kuşatma
muhasebe saymanlık
muhatap söz söylenen, karşımızdaki
muhayyile düşgücü, imgelem
muhbir eleveren
muhit çevre, yöre
muhlis katkısız
muhtaç olma gerekseme, gereksinme
muhtar özerk
muhtasar kısaltılmış
muhtelif çeşitli, türlü, ayrışık
muhtemel beklenir, olası, umulur
muhterem saygıdeğer
muhteris tutkulu
muhteşem görkemli
muhteva içerik, kapsam
muhtıra andıç
mukabele karşılık verme
mukadderat alınyazısı, yazgı
mukaddes kutsal
mukallit öykünmeci
mukavele sözleşme
mukavemet karşı koyma, direniş, dayanırlık
mukayese karşılaştırma, ölçüştürme, örnekseme
mukayyet bağlı, işine önem veren
muktedir becerebilen, gücü yeten
multivizyon yansıtmalı gösterim
munis sevimli, sıcakkanlı
muntazam düzenli, düzgün
murakıp denetçi
muris kalıt bırakan
musallat olma başına dolanma, sataşma
musibet uğursuz, sıkıntı
mustarip acı çeken, sıkıntı içinde olan
mutaassıp bağnaz
mutabakat uyum, uyuşma, oydaşma
mutasyon değişinim
mutat alışılmış
muteber güvenilir, geçerli, saygın
mutemet güvenilir kişi
mutena özenilmiş, saygın
mutlak tek, salt, yalnız, saltık
mutlaka kesinlikle, ne olursa olsun
mutluluk gönenç
muvaffak başarılı
muvazzaf ödevli, görevli
muzaffer utkulu
mübadele değiş tokuş 
mübah olurlu
mübalağa abartı
mübarek kutlu, uğurlu
mübeccel yüce, ulu
müberra aklanmış
mücadele savaşım, uğraş
mücella parlak
mücevher takı
mücrim suçlu
müdafaa savunma
müdahale karışma, araya girme
müdavim aralıksız katılan
müddet süre
müebbet sonsuz
müessese işletme, kurum, kuruluş
müessir etkili
müeyyide yaptırım
müfettiş denetmen
müfit yararlı
müflis batkın
müfredat ayrıntılar
mühim önemli
mühimmat savaş gereçleri
mühlet belirli süre
müjde muştu
mükâfat ödül
mükellef yükümlü
mükemmel eksiksiz, yetkin
mükerrem saygın
mükerrer yinelenmiş
mülahaza düşünce, görüş
mülakat görüşme
mülazım teğmen
mülk taşınmazmal
mülkiyet iyelik
mülteci sığınmacı
mümkün olabilir, olanaklı, olası
mümkün mertebeolabildiğince
mümtaz seçkin
münafık ikiyüzlü
münasebet ilişki, bağıntı, bağ
münasip uygun, yaraşık
münazara savlı tartışma
münevver aydın
münferit tekil, tek, kendi başına
münhasır bir kişiye özgü
münhasıran yalnızca
müphem belirsiz, anlaşılmaz
müptela tutulmuş, tutkun
müracaat geri dönme; danışma, başvuru
mürebbiye eğitici
müreffeh baysal, gönençli
mürekkep yazı boyası; bileşik
mürit izdeş
mürşit yol gösterici
mürteci gerici
mürüvvet iyilikseverlik
müsabaka karşılaşma, yarışma
müsait uygun, elverişli
müsamaha görmezliğe gelme
müsebbip neden olan 
müsekkin yatıştırıcı
müselles üçgen
müsemma davranışlarına aykırı adı olan, adlanmış
müspet olumlu
müsrif savurgan, tutumsuz
müstahak yaraşık; kazanımlı, kazanılmış
müstahdem görevli
müstakbel gelecekteki
müstakil bağımsız
müstehcen açık saçık
müstehzi alaycı
müstemleke sömürge
müsterih kaygısız, içi esen
müstesna benzerlerinden üstün; ayrıcalı
müstevli yayılan, ele geçiren
müsvedde taslak
müşahede gözlem
müşahit gözlemci, gözcü
müşavir danışman
müşerref olma onur duyma
müşfik sevecen
müşkül çetin, güç
müşkülpesent güç beğenir
müştak aşırı istekli
müşteki sızlanan, yakınan
müştemilat eklentiler
müşterek birlikte, ortaklaşa
müşteri alıcı
mütalaa yorumlama, irdeleme
mütareke silah bırakışması
müteaddit birkaç, birçok, çok
müteahhit yüklenici
müteakiben ardı sıra
müteessir etkilenen, üzülmüş
mütehassıs uzman
mütehassis duygulanmış
mütemadi aralıksız, süren
mütercim çevirmen
mütereddit çekingen, ikircikli
müteselsil ardı ardına
müteşebbis girişimci
müteşekkir iyilik bilen
mütevazı gösterişsiz; alçakgönüllü
mütevekkil yazgıcıl
mütevelli vakıf yöneticisi
mütevellit den ileri gelmiş
müthiş ürküten, umulmayan
müttefik bağlaşık, anlaşmış, oydaş
müteşebbis girişimci
müzakere görüşme
müzayede artırma
müzeyyen süslü
müzmin süregen

N
nabız atardamar vurgusu
naçiz değersiz, önemsiz
nadide görülmedik, ender
nadim olma yerinme
nadir az bulunur
nafaka geçimlik
nafile boşuna
nağme ezgi, ses
nahiye bucak
nahoş beğenilmeyen
nakavt oyundışı kalmak
nakit akça
nakkaş bezekçi
nakletme taşıma; anlatma
nakli söylenegelen
nam san, ün
namağlup yenilmemiş
namalum bilinmeyen
name betik
namert alçak, korkak
namüsait elverişsiz
namzet aday
nankör iyilik bilmez
nara bağırış
narenciye turunçgiller
narin inceyapılı
narkoz uyuşturma
narsist özsever
nasihat öğüt
nasip düşem
nasyonal ulusal
natamam bitmemiş
natürmort ölüdoğa
navigatör yönlendirici
nazar bakış, gözatma
nazaran bakınca, göre, oranla
nazarı dikkate almak önem vermek
nazari kuramsal, kurgul
nazariye kuram
nâzım düzenleyen
nazire benzek, benzetileme
nebat bitki
nebze bir parça, pek az
necip soylu
nedamet yerinme
nefaset güzellik, değerlilik
nefes soluk
nefis çok güzel; özvarlık 
nefret iğrenme
negatif olumsuz
nekahet iyileşme
nema artma, ürem
neofobi yenilik korkusu
neredeyse handiyse
nesep soydanlık, soybağı
nesil kuşak, döl, soy
nesir düzyazı
neşriyat yayın
netice sonuç
netvörk bilişimağı
nevroloji sinirbilim
nevroz sinirce
nezaket incelik
nezaret etme bakma, gözetme
nezarete alma gözaltı
nida ünlem, haykırı
nifak ayırga, ayrım
nigâr güzel; sevgili 
nihai son
nihayet son, sonunda
nimet ergi
nispet oran
nispeten başkalarına bakınca
nispi görece
nişan im, iz, belirti
nişan almak gezlemek
nişangâh bakıncak
nitekim nasıl ki; sonuçta, gerçekten
niyet erek
nizam düzen, yol
nizamname tüzük
nodül yumrucuk
nofrost karlanmaz
noksan eksik
nokta durgu, benek
norm izge, ölçü, kural, ilke
nostalji dünözlem, özlenç 
nostop durmasız
nosyon kavrayış
not saptam
nöroloji sinirbilim
nötr yansız
nötralizasyonetkisizleştirmek
numara sırasayı
numune örnek
nutuk söylev
 çıplak
nüans ince ayrım, ayırtı, ayrımcık
nüfus yaşayanlar, insanlar 
nüfuz söz geçerlik, saygınlık
nüksetme depreşme
nükte ince anlamlı
nüsha eşiz, eşyazı
nüve çekirdek

O
obezite sağlıksız şişmanlık
obje nesne
objektif nesnel
obligasyon yükümlülük
obsesif önyargılı, takıntılı
ofis işyeri
ofsayt açığa düşme
ofset düzbaskı
o hâlde öyleyse
okeyleme oldulama, onaylama
ombudsman kamu denetçisi
onlayn çevrimiçi
onore onursal
operasyon işlemce
oportünist çıkarcı
opsiyon seçme yetkisi
optimizm iyimserlik
optimum en uygun
ordövr önyemek
organ örgen
organize etmekdüzenlemek
orijin köken, başlangıç, kök
orijinal özgün
oryantal doğuya ilişkin
oryantasyon alıştırma, uyum
otantik gerçek, özgün, yerel
otel kalıncak
otizm içe kapanış
otobiyografi özyaşam öyküsü
otokritik özeleştiri
otomasyon kendiişlerlik
otomatik kendiişler, özdevinim
otonom özerk
otopsi gözle görü, ölüaçımı
otorite yetke
otoriter sözdinletir
otosansür özdenetim

Ö
ödem şişlik
ömür yaşam 
örf töre, gelenek
ötanazi ölmelik
özet  sözün özü
özür engel, eksiklik

P
pakt antlaşma, bağıt
paleontoloji eski varlıkbilim, taşılbilim 
palyatif geçici, anlık
pandomim sessiz oyun
panel açık oturum
panik ürkü
pankart duyurumluk
pano duyuru tahtası
panorama genel görünüm
pansiyon barıncak
para akça
paradigma değerler dizisi, örneksem
paradoks aykırı düşünce, karşıtlam, çelişki 
paraf imce 
paragraf bölümce, bölüntü
paralel koşut; enlem 
parametre değiştirgen, değişken
paranoya kuşkucu
parantez ayraç
paratoner yıldırımsavar
paravan bölmelik, gerelti
parazit asalak
pardon bağışlayın
parfüm güzel koku
parite değer eşitliği
parkur koşmalık, koşuyolu
parlamento kamutay
parodi gülünçleme
parola açkı sözcük, kipsöz
parsel bölgü
partner eş, ortak
parttaym yarıgün
pasaport geçişlik
pasif edilgen, eylemsiz
paso yolkimliği
pastoral kırsal
pastörize arınmış
paten kaymalık
patent buluş belgesi
patika yolak, izlek
patoloji hastalıklar bilimi
patron işveren
payidar kalımlı 
pedagoji eğitimbilimi, eğitbilim
pekâlâ pekiyi, peki
pencere bakanak
perakende tekten, azar azar
performans başarımgücü, beceri, kazanma isteği
pergel yayçizer
perişan olmak sınmak
periyot sıralama, döngü
periyodik dönemli, dönüşümlü
perküsyon vurmalı (çalgı)
personel görevliler
perspektif görünge, derinlik
perva çekinme
pervane dönencek
pervasızca çekinmeksizin
pesimist karamsar, kötümser
peşinat önödeme
peşin hüküm önyargı, takınç, önsayıltı
pey önakça
peygamber tanrı elçisi, yalvaç
payidar kalımlı
peyzaj kır görüntüsü, görünü
pilot uçman
pist yarışlık
piston itenek
pişmanlık yerinme, yazıklanma, hayıflanma
piyes oyun
plaj kumsal
plaka tanıtaç
plaket onurluk, anımlık
plan izlek, tasarı
plasman yatırım
plasiye gezgin satıcı
pleybek söylemseme
podyum seki, görümlük
polemik söz (yazı) dalaşı, tartışı
polifoni çokseslilik
poligami çokeşlilik
poligon atış alanı; çokgen
poliklinik toplubakılık
polinom çok terimli
polis kolluk
polisiye güvenlikle ilgili
politika ülke yönetimi, yönelti
popülasyon insan sayısı; varlık
popüler sevilen, tanınan
popülist yardakçı, yaranmacı
portatif taşınabilir
portföy akçalık, belgitlik
portmanto askılık
portre betimce
poşet torba 
potansiyel gizilgüç
potin boğazlı ayakkabı
potpuri karmaca
poyraz kuzey yeli
poz duruş
pozisyon konum, durum
pozitif olumlu, artı
pragmatik yararcı
pratik kılgısal; uygulamalı
pratisyen uzman olmayan, sağıtman 
praymtaym izlencelik
prefabrik kurma; hazıryapım ev
prensip ilke
pres sıkacak; baskı
prese sıkıştırılmış
prestij saygınlık
prezantabl sunulmaya değer
prezante tanıştırma, sunma
prezervatif koruyucu
prim iş ödülü
printir yazıcı
priz girgilik
problem sorun
prodüksiyon yapım
prodüktivite verimlilik
prodüktör yapımcı
profesyonel uğraşman
profil yan görünüm
program tasımlama; izlence
proje öntasarı, tasarı
projeksiyon yansıtım
projektör ışıldak
proleter emekçi
prolog önsöz, öndeyiş 
promosyon özendirme
propaganda tanıtma, yayma
propagandist tanıtman 
prosedür yöntem, yol, izlek
proses süreç
prosesör işlemci
prospektüs tanıtmalık
protez takma
protokol tören düzen; sözleşme
prototip ilk örnek
prova deneme, sınama
provizyon karşılık sorma, karşılık denetimi
provoke etmek kışkırtmak
prömiyer ilk oyun, ilk gösteri
psikanaliz tinsel çözümleme
psikolog tinbilimci
psikoloji ruhbilim, tinbilim
put tapıncak

R
rabıta bağ, ilişki
radde kerte, aşama
radikal kökten, köktenci
radyasyon ışıma, ışınım
radyatör ısıyayar, ısısalar 
radyoaktif ışınetki
radyolink telsiz bağlantı
radyoloji ışınbilim
radyometre ışınölçer
radyoterapi ışınlı sağaltım 
rafinaj arıtım
rafine arıtılmış
rafting sal yarışı
rağbet ilgi, değer verme
rağmen karşın, yine de
rahata kavuşma gönenme, dirlik içinde olma 
râhim acıyan
rahîm esirgeyen
rahim döl yatağı
raket vuraç
râkım yazan; denizden yükseklik
rakip karşı olan
ramak az bir şey
randıman verim
rant getirim, emeksiz gelir
rantabilite verimlilik
rapor incelem, yazanak
raportör incelemeci
rapt iliştirme
rasat gözlem
rasathane gözlemevi
rasyonalist usçu
rasyonel usa dayanan, ussal
ray kayga
rayiç geçerdeğer
razı olmak uygun bulmak
reaksiyon tepki, tepkime
realist gerçekçi
realite gerçeklik
realizm gerçekçilik
redaksiyon yazımlama, yazıdüzen, yayımdüzen 
reddi hâkim yargıcın duruşmadan çekilmesini
istemek 
reddiye savunum
redüksiyon indirgeme
reel gerçek
reenkarnasyon tin göçü
reeskont ikinci kırdırma
refah gönenç, bolluk, dirlik
refakat eşlik etme, yoldaşlık
referandum halkoylaması, tümdanış
referans başvuru, kaynak; yararlılık belgesi 
refleks tepke
reflektör yansıtıcı
reform dönüşüm, düzeltme
refüj orta kaldırım
refüze geri çevirme
regülatör düzenleyici, düzenleç
rehabilitasyon iyileştirme
rehavet gevşeklik, tembellik
rehber yol gösterici, yol gösteren
rehin tutu
rejim yönetim
rejisör yönetmen
rekabet yarışma, çekişme
rakip karşı olan; yarışan
reklam tanıtı, özendirim
rekolte yıllık ürün 
rekor en üstün aşama, üsterişim
rekortmen erişmen
rencide olma incinme
rençper tarımcı
rengârenk alacalı
repertuvar / repertuarsunumluk 
reprezant tanıtımcı
reprodüksiyon özdeş baskı, eşiz baskı
resen kendi başına, kendiliğinden, doğrudan doğruya 
resepsiyon başvuru yeri; törençağrı
resesif çekinik
resim boyam, bezek
resmen bile bile; devlet adına
resmi geçit geçit töreni
restoran aşevi
restorasyon onarım
reşit ergin
ret geri çevirme; yadsıma, olmazlama
reva uygun, yakışır
revaç herkesçe aranılma, geçerlik
revanş karşılık oyun
revir bakım odası
revize yenileme, düzeltme
rey oy, görüş
reyting izlenme oranı
rezervasyon yer ayırtımı
rezervuar biriktirici
rezidans konut
rezistans direnç
rezonans eşsalınım; seselim, tınlaşım
ribaunt dönen top
rica dileme
risk / riziko zarara uğrama tehlikesi, dokuncak 
ritim dizem
ritmik düzenli, dizemli
ritüel ayinsel, törensel
rivayet duyultu, söylenti
riyakâr ikiyüzlü
rodaj alıştırma
roman uzun öykü
romantik duygusal, düşsel
rotasyon döngü, düzenli değişim, dönüşümlü görev 
rotatif döner-basar
rölanti yavaşlatılmış
rölyef kabartma
römork takıt
römorkör takıtçeker
röportaj konuşum, görüşüm
rötar gecikme
rötuş düzeltme
rövanş ikinci karşılaşma, karşılık oyun
ruh tin, öz
ruhsal tinsel, içsel
rumuz simge
rut dizin
rutin alışılagelmiş, sıradan, yapılagelen
rücu geri dönme
rüşt ergenlik
rüya düş
rüzgâr eser, yel

S
saadet mut, mutluluk
sabık eski, önceki, geçen 
sabıka geçmiş suç
sabır dayanma gücü, dayanç
sabit değişmez, durağan
sabote / sabotajkundaklama, baltalama
sade katışıksız, yalın, düz
sadece yalnız, yalnızca
sadet erek, asıl konu
saf sıra, dizi; katışıksız
safha evre
sahip iye, ıs
sahte düzmece
sakil çirkin
sakin susuk, duruk, dingin
salahiyet yetki
samimi içten, gönülden
sanayi yapın, işleyim
sanki sözümona
sansasyon ilgi yaratma, çarpıcılık
sansür sıkıdenetim
sarih açık, apaçık
sathi yüzeysel, üstünkörü
satıh yüzey
satır dizek
sauna buhar banyosu
sav tez
saye gölge, koruma
sayesinde yüzünden, katkılarıyla
seans oturum
sebat direnim, direnme
sebep neden
seciye ıra, özyapı
seda ses, yankı
sedimantasyon tortu çökmesi
sefalet yoksulluk
sefaret elçilik
sefer yolculuk; savaş
sefir elçi
sehven yanlışlıkla, yanılarak
sekte durma, durgu, aksama
sektör kesim, bölüm
selamlama esenleme
selef öncül, öncel
self-servis kendinal
sema gökyüzü
semavi göksel
sembol simge
sembolik simgesel
semere verim, yarar, kâr, sonuç
semih eli açık
seminer topluçalışım
sempatik sevimli, kanı sıcak
sempatizan duygudaş
sempozyum bilgi şöleni, bilimtay
semptom bulgu
sendika emekçi birliği
sendrom belirti, belirgi
sene yıl
seneyi devriye yıldönümü
senet belge, belgit
senkron eşsüre, eşsürem
senkronik eşsürelik
senkronizasyon eşleme
sensör duyar
sentetik bireşimli, yapay
sentez bileşim
ser baş, başkan
serap ılgım, yalgın
serbest bağımsız, özgür, engelsiz
serdar başkomutan
seremoni tören
sergüzeşt serüven
serhat sınırboyu
seri hızlı, ivedi
serî sıra, sıralı 
serigraf ipek baskıcı
serkeş dikbaşlı
sermaye anaakça
sersem sangı
serseri başıboş, kopuk
sertifika bitirme belgesi
server başkan
servet varlık
serzeniş başa kakma
set tümsek, engel, büget
seviye düzey
sevk etme gönderme, yollama
seyahat gezi, yolculuk
seyir bakış, izleme; gezinme
seyran gezme, gezinme
seyrüsefer gidiş geliş
seyyah gezgin
seyyal akışkan, akıcı
seyyanen eşit olarak, eşitçe
seyyar gezici
sezon sürem, dönemce
sıfat önad, nitelik, niteç, nitem
sıhhat sağlık, esenlik; doğruluk
sıklet ağırlık, yük, sıkıntı
sıla kavuşma
sınai işleyimsel
sınıf bölüm, bölüt, kat, katman; öğretilik
sır giz, gizem
sırdaş gizdeş
sırf salt; yalnız, ancak
sicil kayıt kütüğü
sigorta korunç, koruncalık, güvenmelik
sihir büyü
silsile soysop
siluet karaltı
simetri bakışım
simetrik bakışık, bakışımlı
simsar aracı
simülasyon benzetim
simülatör benzetimlik, öykünmelik
simültane ânında çeviri
sinerji ortakenerji, görevdeşlik
sipariş ısmarlama
siper korunak
sirayet bulaşma, yayılma, geçme
sirkülasyon dolanım, dolaşım
sirküler genelge, duyurum
sismik depremsel
sismograf depremölçer
sismoloji deprembilim
sistem dizge, yöntem, yoldam
sistematik dizgeli
site özerkkent
sitem iğneleme
sitilize biçimleme
sivil yurttaşlara ilişkin
siyaset ülke yönetimi
skala gösterge çizelgesi
skandal utanca
skeç oyunca
skenır tarayıcı
ski kayak
skor sonuç, durum
skorbord sayı tahtası
slayt yansı
slogan savsöz, özlüsöz
smaç küt inme
snekbar atıştırma yeri
softver yazılım
sohbet konuşu, söyleşi
sokak yerleşim aralığı
solaryum güneş odası
solüsyon çözelti
sonbahar sonyaz, güz
sonda burgu
sondaj burgu vurma
sosyal toplumsal
sosyalist toplumcu
sosyalizasyontoplumsallaştırma
sosyete yüksek tabaka
sosyoloji toplumbilim
sömestr yarıyıl
sörvır bakım birimi
spekülasyon vurgunculuk; kurgu
spekülatif tartışılır
spekülatör vurguncu, çıkarcı
spesifik özellikli, özgül
spesiyal kendine özgü, özel
spiker konuşman
spiral sarmal
sponsor akçalayan, katkıcı, parasal destekçi
spontane kendiliğinden oluşan
spot ışıntı; önödemeli
sprey püskürtücü
stabil yerleşik, oturmuş
staj yetişim
stajyer yetişmen
stand bölme
standardize ölçünleme
standart tekörnek, tekbiçim; ölçünlü
stant sergilik
star yıldız
start çıkış, başlangıç
start almak başlamak
stat yarışma alanı
statik duruk
statü tüzük, kural, konum
statüko sürerdurum
stendbay destek; yedek
stenografi imyazı
step adım; bozkır
stepne yedek teker
steril arınık
stikı / stikır yapışkı
stil biçim, yoldam
stilist biçimci, giyimçizer
stok yığım
stop dur
stopaj önkesinti
stoper durdurucu
strateji yolgüdüm, yordam
stres gerginlik, gerilim
sual soru
suare gece gösterisi
sufle fısıldama
suiistimal kötüye kullanım
suikast öldürme girişimi
sukut düşme
sukutuhayal düş kırıklığı
sulh barış, uzlaşma
sulta yetke
suni yapay, yapmacık
supap kapakçık, kapaç
supervayzır denetleyici
suret dış görünüm; eşiz
sutyen göğüsbağı
sübjektif öznel; kişisel; taraflı
sübvansiyon destekakça
sükûn dinginlik
sükût susma, susku
sülale soysop
sürpriz şaşırtı
sürrealist gerçeküstücü
süspansiyon yaylanma
süvari binici, atlı

Ş
şaheser üstün yapıt, başyapıt
şahıs kişi
şahika doruk
şahit tanık
şahsen kendi
şahsi kişisel; özlük
şahsiyet kişilik, özyapı
şaibe kuşku; kir, leke
şair ozan
şaki yolkesen
şakul çekül
şalter çevirgeç
şamandıra yüzentop
şamil kapsayan
şan ün
şans uğur
şantaj karabaskı, gözkorkutum
şantiye işlik
şarampol yan çukur
şarj doldurma, yükleme
şarjör yükleyici
şark doğu
şart koşul, gerekli
şartlı tahliye koşullu salıverilme
şartname koşulbelge
şasi çatkı
şaşaa gösteriş, görkem, parıltı
şaşırtma yanıltı
şavk ışık
şayan değer, yakışır, yaraşır
şayet eğer, ola ki, olur ki
şayia söylenti, duyuk
şebnem çiy
şecere soysop, soyağacı
şeffaf saydam
şefkat sevecenlik
şehir kent, il
şehvet kösnü
şekil biçim
şeklen biçimce
şema çizem, çizenek
semere sonuç alma
şemsiye güneşlik
şer kötülük
şerait koşullar
şeref onur, özsevi
şerh yorumlama, açımlama
şevk istek, sevinç
şey nesne
şık bölüm, seçenek; yerinde, uygun
şiar yol, iz, belgi
şifa bulma onma
şifahi sözlü
şifre gizyazı
şikâyet yakınma, sızlanma
şike danışıklı döğüş
şilep yük gemisi
şilt ödülce
şimal kuzey
şimendifer demiryolu
şirket ortaklık
şive ağız, söyleyiş
şizofren erken bunama
şofben ısıtmaç
şoför sürücü
şok çarpma; sarsıntı
şoke olmak sarsılmak, şaşırmak
şov gösteri
şovrum sergievi
şöhret ün
şua ışın
şu halde öyleyse
şube bölüntü, dal 
şura danışma kurulu
şuur bilinç, us
şuuraltı bilinçaltı
şükran iyilik bilme
şüphe sezik, kuşku

T
tevkif alıkoyma
tevzi dağıtılma, dağıtım
teyakkuz uyanıklık
taahhüt üstlenme; antlaşma
taahhütlü bağıtlı
taammüden tasarlayıp
taarruz saldırı
taassup bağnazlık
taba rengi tütünsü
tabaka kat, katman
tabedilmiş basılmış
tabela tanıtaç
tabi olmak boyun eğmek, bağlanmak, uymak
tabiat doğa
tabiatıyla doğal olarak
tabii doğal, olağan
tabip sağın
tabir deyim, terim
tabiri caizse deyim yerindeyse
tabla sergi
tabldot seçmesiz yemek
tablo çizelge
tabu yasak
tacir alımsatımcı, tecimen
taç atışı yan atış
tadilat değişiklik
tafsilat ayrıntı; açıklama
tahakkuk gerçekleşme
tahakküm baskıcı etkileyim
tahammül katlanma, yüklenme
tahayyül düşgörü, imgelem
tahdit sınırlama, kısma
tahkik araştırma
tahkikat soruşturma
tahkim pekiştirme, sağlamlaştırma
tahkir küçük görme
tahlil çözümleme, inceleme
tahliye boşaltma; salıverme
tahmin öngörü
tahrif bozma, değiştirme
tahrik kışkırtı; devindirme
tahrip yıkıp bozma
tahrir yazma; yazı
tahsil öğrenim; elde etme, toplama
tahsis özgüleme
tahsisat ödenek
takdim sunu
takdir beğenme, değerleme; yazgı; öyle sanma
takdiri ilahi yazgı
takdis kutsallaştırma, kutsama
takibat kovuşturma
takip izleme
takiye yalansama 
taklit öykünme, özenti
taksit bölüt
taktik yönlem
taktir damıtma
takvim günbilgisi
takviye berkitme, pekiştirme
talep istem
tali ikincil
talim alıştırı, öğretilme, öğretme
talimat buyruk
talip istekli, isteyen
talk-show ayaküstü söyleşi
taltif ödüllendirme
tamah açgözlülük 
tamim genelge
tamir onarım
tandans eğilim, yönseme
tansiyon kan basıncı; gerilim
tanzim düzenleme
taraftar yandaş
tarif tanım
tarz yoldam, biçim
tasarruf tutum, artırım; kullanım
tasarrufu teşvik tutumu özendirme
tasavvur tasarlama, tasarım; düşkurma
tasdik onaylama
tasfiye temizleme 
tasnif sınıflama, ayrılama, bölümleme
tasvip uygun bulma, onama 
tasvir betimleme
tatbik uygulama
tatil ara verme, dinlence
tatmin doyum
tatminkâr doyurucu
tatminsiz doyumsuz
taviz ödün
tavsiye öğütleme, salık verme
tayyare uçak
taziye başsağlığı
tazminat ödence
tazyik basınç
teamül olagelen işlem, alışkı, yapılagelmiş
teatral tiyatro oyununa benzer 
tebaa uyruk
tebdil başkalaştırma
teberru bağış
tebligat bildirim
tecil erteleme
tecrit soyutlama
tecrübe deneyim
teçhiz donanım
tedarik edinme, edinim
tedavi sağaltım
tedavül geçerlik, sürüm
tedbir önlem
tediye ödeme, ödenilme
tedricen giderek
teessüf acıma
teessür içlenme
tefekkür akıl yorma
teferruat ayrıntılar
tefrik ayrı tutma, ayırtsama
tefrika sürmece
tefsir yorum
tehcir göç ettirme
tehdit gözdağı
tehir geciktirme
tekabül eşiti, yerini tutma, uygu
tekâmül evrim, gelişme, olgunlaşma
tekerrür yinelenme
teklif önerme, öneri
teknoloji uygulayımbilim
tekrar gene, yine; yineleme
teksir çoğaltma
tekzip yalanlama
telaffuz sesletim, söyleyiş
telafi yerini doldurma, giderme
telakki kabullenme
telef yok olma, yok etme, yitme
telefon sesiletir
telepati uzaduyum
telif toplayıp yazma; uzlaştırma
telkin aşılama
tema anaduygu, izlem, izlek
temas ilişme, değinim
temayül eğilim
tembel üşengeç
tembellik etmekyüksünmek
tembih uyarı
temenni dilek
temettü kâr etme
teminat güvence, inanca
temsil gösterim; örnek; benzetme, andırış
temyiz iyiyi kötüden ayırt etme
tenakuz karşıtlık, çelişme, çelişki
teneffüs solunum; soluklanma
tenezzül etme aşağılaşma
tenkit eleştiri
tenzih ayrı tutma, ayrılama
tenzilat indirim
teorem önerme
teori kuram
tercih üstün tutma, yeğleme
tercüman dilmaç 
tereddüt ikircik, duraksama
tereke bırakıt
terfi yükseltilme
termometre sıcaklıkölçer
termostat ısıdenetir
terör yıldırı
terörist yılgıcı
tertip düzen
tesadüf rastlantı
tescil kayıt altına alma 
teselli avundurma, avuntu
tesettür gizlenme, kapanma
tesir etkime, etki
tesisat donanım, döşem
teskin yatıştırma
tespit saptama
test deneme, sınama
teşbih benzeti, benzetilme
teşebbüs girişim
teşekkül oluşum
teşerrüf onurlanma
teşhir gösterme, sergileme
teşhis tanı
teşkilat örgüt
teşrif gelme, onurlandırma
teşrifat konukçuluk
teşriki mesai işbirliği
teşvik özendirme, isteklendirme
tevatür söylenti
tevazu alçakgönüllülük
teveccüh ilgi gösterme, sevgi
tevekkül yazgıya boyun eğme
tevessül neden olma; başvurma
teyit doğrulama, gerçekleme
teyp sesalıcı
tez savunca, savunu, sav
tezahür etme belirme, görünme
tezat karşıtlık, çelişme
ticaret tecim, alım satım
timsal örnek, simge
tiraj baskı sayısı
tirat uzun konuşma
tirbuşon tıpaçeker
tiryaki düşkün 
tolerans hoşgörü, özür payı
tolk-şov çene çalma
tonmayster ses yönetmeni
topografya yerbetim
töhmet suçlama
tövbe pişmanlık
trajedi ağlatı
trajik ağlatısal, çok acıklı
transfer taşıma, aktarım
transplantasyon aktarım
travma vuruk, sarsıntı, örselenme
treking doğa yürüyüşü
trent eğilim, yönseme
tribün izlenek, sekilik
trotuar kaldırım
troyka üçlü
tsunami süpürtü, deprem dalgası
tuhaf alışılmamış, gülünç 
tur dönü, dolaşı
turist gezmen, gezgin 
turistik gezimsel 
turne dolaşı
tuş dokunaç 
tüccar tecimen
tüfe tüketici eder göstergesi
tümör ur
tünel örtükgeçit
türbülans burgaç

U
ufuk çevren, gözerimi
ufki yatay
uhde sorumluluk
ukala bilgiç, bilecen
ukde iç kaygısı
ulema din bilgini
ultra aşırı 
ultrason yansılanım
ultrasonografi yansılanım aygıtı
ultraviyole morötesi 
ulvi yüce
umum kamu; genel
unsur öğe
unvan ad, san
usare özsu
usul yöntem, yol, düzen
uzuv örgen; üye

Ü
ültimatom son uyarı
ümmet inandaş topluluğu
üniforma birörnek giysi
ünite birim, bölüm
üniter birleşmiş, bütünbirim
üniversite bilimler yurdu
üslup biçem, söyleyiş, özanlatı
ütopik düşsel
ütopya düş, olmazdüş

V
vaat söz verme
vade süre
vadi koyak
vahim korkunç, korkulu
vahşet ürküntü, ürkünç
vahşi yabanıl
vaka olay, olgu
vakar onur, ağırbaşlılık
vâkıf bilen, anlayan
vakıf bağış, bırakma; bağlama 
vaki olagelen
vakit süre, süreç
vakur başıdik
vali ilbay
valiz yol çantası
valör geçerlilik
varis toplardamar genişlemesi
vâris kalıtçı
variyet varlık
varoş dışyöre
varyant değişke; yanbiçim
varyasyon değişirlik, çeşitleme
vasat orta; ortam
vasati ortalama
vasıf nitelik, öznitelik, ayırt
vasıl erişen, ulaşan; ulama, bağlantı
vasıta araç; aracı
vasıtalı dolaylı
vasıtasıyla eliyle
vasi korunman, yerine yetkili 
vasiyetname kalıtyazı
vatan yurt, ülke
vaveyla çığlık
vazife görev
vaziyet duruş, konum
veb 
vebal sorumluluk
vecibe koşul, ödev, borç
veciz öz, derli toplu
vecize özdeyiş, özlü söz
veda ayrılık
vefa sözünde durma; anılara saygı
vehim kuruntu
vekâlet yetkili kılma
vekâletname yetkilendirme belgesi
velev olsa bile, olsa da
velhasıl kısaca, sözün özü
veraset kalıtçılık, kalıtta hak sahibi olmak
versiyon eşiz, eşyazı; uyarlama, sürüm
vesayet kısıtlı kişi yöneticili

vesika belge
vesile nedence
vesvese kuşku, işkil, kuruntu
veto etmek olmazlamak
veya ya da
vibratör sarsaç
video görüntü alıcı 
vicdan duyunç, yürekbuyruğu
vilayet il
viraj dönemeç, sapak, büküm
virman aktarım
vitrin sergilik
viyadük köprü yol, aşıt
vize görüldü
vizüel görsel
vizyon uzak görüşlülük, uzgörü; gösterim
volüm ses oylumu
vukuat olaylar, olup bitenler
vuku bulmak olmak

Y
yad yabancı
yâd hatırlama, anma
yadigâr anmalık
yahut ya da
yani şu demek, diyesim, sizin anlayacağınız
yar uçurum
yâr sevgili 
yediemin güvenilir kişi
yegâne biricik, tek
yeis üzüntü
yeknesak tekdüze
yekten birdenbire
yekûn tutar, toplam
yemin ant içme
yevmiye gündelik

Z
zaaf güçsüzlük
zabıt tutanak
zafer utku
zafiyet güçsüzlük
zahiri görünen
zalim kıyıcı, acımasız
zam artırım
zaman sürev, sürey, süre
zamir adıl
zan sanı, kuşku
zarafet incelik
zarar dokunca
zarf belirteç
zaruri kaçınılmaz, zorunlu
zayi yitik
zehir ağı
zekâ kavrama yetisi, anlak
zelzele yer sarsıntısı
zemin ortam; temel
zengin varsıl
zeval aşağılama; sona erme
zevk beğenç, beğeni
zıt karşıt, aykırı
zihin bellek
zihniyet düşünce yolu, anlayış
zilyet iye, elmen
zimmet borç
zira çünkü
zirve doruk, tepe
ziyafet şölen
ziyade çok, bol
ziyaret görmeye gitme
ziynet süs, bezek
zorlu çekişmeli
zorunlu gerekli
zuhur ansızın oluverme; görünme
zulüm kıygı
zül alçalma
zümre topluluk; katman
zürriyet döl, soy

Kaynakça / Tarık KONAL

      50. YIL BULUŞMASI ÇAĞRI :

  • Savaştepe İlköğretmen Okulu 1963 mezunları olarak 6 Temmuz 2013 Cumartesi günü saat 13:00'te Savaştepe'de buluşmak istiyoruz.
  • 1957-1958 öğretim yılında Savaştepe İlköğretmen Okulu'na giren ve 1963'te mezun olanlar,
  • Aynı öğretim yılında girip de Yüksek Öğretmen Okuluna gidenler,
  • Aynı sınıf ve şubelerden Nazilli ilköğretmen Okuluna geçenler ile tüm dönem arkadaşlarımız,
  • Tüm saygıdeğer öğretmenlerimiz,
  • Savaştepe öğretmen okulları mezunları dernek yönetimi ve üyeleri özellikle çağrılmaktadır.

SAVAŞTEPELİ ÖĞRETMENLERE ÇAĞRI

Savaştepe Öğretmen Okulları Mezunları Derneği merkezi 1 Kasım 2014 günlü genel kurul kararıyla Balıkesir’e taşınmıştır.

Savaştepe’de 1940’ta kurulan okulumuzun Köy Enstitüsü 1171, Öğretmen Okulu 4927, Eğitim Enstitüsü 945 olmak üzere toplam 7043 öğretmen mezun olmuştur. Öğretmen Lisesi çıkışlılarda eklendiğinde onüç bine yaklaşan üye potansiyelimiz vardır. Kayıtlı üye sayısı ise 350’yi aşmıştır.

Heryıl Temmuzun ilk hafta sonu gelenekselleştirilmiş mezunlar günü toplantısı 2014 için derneğin başvurusuna karşın Kaymakamlığın ve okul yönetiminin okula giriş izni vermemesi sonucu zorunlu olarak iptal edilmiştir.

21 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yönetmelik Değişikliği” ile Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi’nden “öğretmen” adı çıkarılmış; “Savaştepe” yerine de Necip Fazıl Kısakürek adı uygun (!) görülmüştür. Derneğimizce kapatma kararının iptali için Danıştay’a dava açılmıştır.

Sizleri bu olumsuzluklara karşı çıkmak için dernek çatısında birleşmeye (üyeliğe) çağırıyor, yeni yılda esenlikler diliyoruz.

                 İLETİŞİM: 0554 396 93 10                                                                             Muhsin KAYA
         Anafartalar Caddesi Özel İdare İşhanı                                         1963 Eşgüdüm Adına  4. Kat 86/1 BALIKESİR

 

----------------------------- 50. YIL BULUŞMASI YAPILDI ---------------------------------

Savaştepe İlköğretmen Okulu 1963 mezunları (22. Geleneksel Savaştepe Öğretmen Okulları Şenliğinde) 6 Temmuz 2013 günü okullarında buluştular.

Döneme özgü web sitesi ve telefonla çağrılan arkadaşlarımızın yaklaşık üçte ikisi ile bir öğretmenimiz 50. yıl buluşmasına katıldı. Özel çağrılı iki ve kendiliğinden gelenlerle salon doldu.

Toplantı, eşgüdüm sözcüsü Muhsin Kaya'nın "hoşgeldin" konuşması ve Öğretmen Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Savaştepe'de yetişmemizde emeği geçen ve çoğu ölen müdür ve öğretmenlerimiz (Özellikle grup öğretmenimiz Dr. İbrahim IŞIKLAR) ile aramızdan ayrılan arkadaşlar adına yapılan saygı duruşuyla anıldılar.

Öğretmenlerimizden Sayın Pervin İŞERİ (Öztabağ) aramıza katılarak onur konuğumuz oldular. Sevgili öğretmenimiz Cumhuriyet Kadınları Şube Başkanı sanıyla ülke gündemine değinen bir konuşma yaptılar. Yüksek öğretmen Okuluna giden Prof. Dr. Ramazan AYDIN'ın mesajı arkadaşlara iletildi. Buluşmaya gelen Prof Dr. Halil KIRBIYIK ve Prof Dr. Alaattin SABANCI okulumuz enstitü geleneği ve ilköğretmen okulu olarak verdiği katkıyı anılarıyla aktardılar. "BİR EĞİTİM ANITI SAVAŞTEPE" adlı kitabın yazarı Kaim ELBAN arkadaşımız eğitime değgin bir anısını anlattı. Numan DÖNMEZ de enstitülere övgünün sağ yazarlarca da yapıldığını belirtti. Emin ÇİVİCİ de bir anısıyla Pervin Öğretmene teşekkür etti. 1960'lar öğrenci önderlerinden ağabeyimiz Yılmaz SUNUCU da bir tiyatrocu gibi anılarını paylaştı. Ellinci yıl buluşmamızın önem ve içeriğini belirleyense, öğretmen kardeşimiz N. Turhan TUNÇER'in yazdığı ve kendi sesiyle okuduğu "KÖY ENSTİTÜLERİ DESTANI" şiiri oldu. 1963'lüler Özel Programımız salonunun merdivenlerinde toplu fotoğraf çekimiyle sonuçlandı.

Arkadaşlarımız akşam yemeğinden sonra dernekçe düzenlenen ortak eğlence şölenine katıldılar. Bu sırada Savaştepe  Anadolu Öğretmen Lisesi yönetimi ve dernek başkanına 1963'lüler adına teşekkür plaketi verildi.

7 Temmuz 2013 okuldaki kahvaltı sonrası kimi arkadaşımız küçük kümelenmelerle özlem giderirken, kimisi Çınaraltı'na yürüdü, kimisi de Anıta kadar uzandı. Herkes Cumhuriyetin öğretmeni ve emeklisi olmak onuruyla vedalaşıp yola çıktı.

--------------------------------------- ANDIMIZ ---------------------------------------

Andımızı Cumhuriyetin Devrimci Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit GALİP yazmıştır. Cumhuriyetin Onuncu yılının çoşkusuyla ve ruhuyla, çocukları için yazdığı ant şöyleydi.

Türküm, Doğruyum, Çalışkanım. Yasam; Küçüklerimi Korumak, Büyüklerimi Saymak, Yurdumu, Budunumu (Milletimi) Özümden Çok Sevmektir. ÜLKÜM; Yükselmek, İleri gitmektir. Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun.

29 Ağustos 1972'den sonra " EY BUGÜNÜMÜZÜ SAĞLAYAN ULU ATATÜRK; AÇTIĞIN YOLDA, GÖSTERDİĞİN HEDEFE HİÇ DURMADAN YÜRÜYECEĞİME ANT İÇERİM. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! >> ekiyle son biçimini aldı.

TÖS'ün Devrimci Eğitim Şurası, Can YÜCEL'in aşağıda yazılı andı ile kapanmıştır.

" TÜRKÜM, DOĞRUYUM, DEVRİMCİYİM. YASAM; İÇ VE DIŞ GAVURU DIŞARI ATMAK, YURDUMUZU TEZ ELDEN KALKINDIRMAKTIR. ÜLKÜM; İŞÇİYE İŞ, KÖYLÜYE TOPRAK, BEBEYE SÜT, YAVRUYA EKMEK VE KİTAP, GENCE GELECEK SAĞLAMAKTIR. VARLIĞIM; ULUSAL KURTULUŞUMUZA VE BAĞIMSIZLIĞIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

MEB  2009'da Andı " Irk, renk, cinsiyet, dil siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, sosyal etnik köken temelinde hiç bir ayrım gözetmemektedir." diye savunurken 2013'te sözde demokrasi paketiyle yasaklandı.

 

)